VCB-024-1000 Blend

Mã sản phẩm: VCB-024-1000

Kích thước: 190 x 190 x 65 mm

Trọng lượng: 2.5 - 3 kgs/pcs

Số Viên/Thùng: 25 pcs per sqm

Nhóm Màu: Xi măng trắng

Color Code: Xi măng trắng

Gạch có cùng mẫu